Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

Bölümümüzün Eğitim Amaçları

 1. Elektrik elektronik mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası alanlarda öncü/köklü kuruluşlarda görev ve sorumluluk alabilen, çalışma alanı ile ilgili disiplinlerde yöneticilik yapma kabiliyetine sahip olan,
 2. Kurum ve kuruluşların Ar-Ge çalışmalarında görev alabilen ve/veya üniversite/araştırma merkezlerinde akademik çalışma yapabilme yeteneğine sahip olan,
 3. Kendi meslekleri ile ilgili girişimcilik faaliyetlerinde bulunan,

meslek etiğini özümsemiş  bir Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştirmektir.

Bölümümüzün Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi

 2. Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern elektrik-elektronik mühendisliği tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 4. Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 5. Karmaşık elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 

 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

 11. Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın elektrik-elektronik mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;  elektrik-elektronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Eklenme tarihi :6.10.2022 14:00:08
Son güncelleme : 13.03.2023 13:57:08